EL
search

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

Βιολογική Επεξεργασία για την αφαίρεση του οργανικού φορτίου και θρεπτικών συστατικών.

Η DEVISE χρησιμοποιεί δύο βασικές τεχνολογίες βιοαποικοδόμησης:

 • Τεχνολογία MBBR-IFAS (Βιοαντιδραστήρας Κινούμενης Κλίνης) που είναι μια αποτελεσματική ταχύρρυθμη τεχνολογία βιολογικής αποικοδόμησης η οποία ενσωματώνεται στον σχεδιασμό των προκατασκευασμένω, συμπαγών συγκροτημάτων DEVISE HIGH-RATE bio plants.
 • Τεχνολογία MBR (Βιοαντιδραστήρας Μεμβρανών) που προσφέρει υψηλού επιπέδου επεξεργασία, συνδυάζοντας βιολογική επεξεργασία + υπερδιήθηση (Ultra Filtration) + απολύμανση, και η οποία βρίσκει εφαρμογή στα προκατασκευασμένα, συμπαγή συγκροτήματα DEVISE ULTRA-CLEAR bio plants.
devise

Τεχνολογία Βιολογικού Αντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης [Moving Bed Biofilm Reactor -MBBR]

Η μέθοδος επεξεργασίας που βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία των Βιολογικών Αντιδραστήρων Κινούμενης Κλίνης με Ενσωματωμένη Αιωρούμενη Βιομάζα ή εν συντομία MBBR-IFAS (Moving Bed Bio-Reactor – Integrated Fixed Activated Sludge), συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συμβατικών συστημάτων αιωρούμενης βιομάζας (suspended growth) με εκείνα των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας (attached growth), αποκλείοντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματά τους.

Η τεχνολογία MBBR προσφέρει μεγάλη αντοχή σε αυξομειώσεις φορτίων και ευελιξία στην λειτουργία, απαιτεί μικρό «επιφανειακό ίχνος» (απαίτηση σε οικόπεδο και εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση.

Επίσης αυτή η τεχνολογία παρέχει οικονομικά αποδοτική επεξεργασία με ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση, καθώς η μέθοδος MBBR αυτορυθμίζει σε βέλτιστο επίπεδο το λειτουργικό βιοφίλμ καθώς και τις διακυμάνσεις φόρτισης.

Η τεχνολογία MBBR-IFAS είναι αξιόπιστη και αποδοτική στην μείωση του οργανικού φορτίου (BOD) την οξείδωση αμμωνίας και την αφαίρεση ολικού αζώτου μέσω διαφορετικών κατά περίπτωση σχεδιασμών, που στοχεύουν στην επίτευξη των προδιαγραφών ποιότητας εξόδου, απεριλαμβανομένου και των αυστηρότερων ορίων σε θρεπτικά.  

Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας MBBR-IFAS

Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας MBBR είναι η μεγάλη ευελιξία που προσφέρει κατά το στάδιο του σχεδιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία MBBR-IFAS εμφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος:

 • Ανεξάρτητος έλεγχος του υδραυλικού χρόνου παραμονής και του μέσου χρόνου παραμονής βιομάζας (ηλικία ιλύος) λόγω της παρουσίας της προσκολλημένης βιομάζας και της συγκράτησής της στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (ανυπαρξία φαινομένων έκπλυσης βιομάζας)
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλότερες τιμές λόγου τροφής προς μικροοργανισμούς (food to microorganism ratio, F/M) λόγω της επίτευξης υψηλών συγκεντρώσεων προσκολλημένης βιομάζας
 • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ βιοφορέων με διαφορετικά χαρακτηριστικά (υλικό κατασκευής, μέγεθος, πυκνότητα, εσωτερική ειδική επιφάνεια, αντοχή κλπ)
 • Δυνατότητα επιλογής του ποσοστού πλήρωσης του αντιδραστήρα με βιοφορείς (σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό πλήρωσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 70%, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των βιοφορέων)
 • Δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένης βιομάζας για απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, νιτροποίηση και απονιτροποίηση σε συστήματα MBBR που διαμορφώνονται ως πολλαπλοί αντιδραστήρες στη σειρά
 • Μη ανάγκη για ανακυκλοφορία ιλύος λόγω της παρουσίας της βιομάζας σε προσκολλημένη μορφή
 • Μειωμένη παραγωγή περίσσειας ιλύος λόγω της σημαντικά διαφορετικής αναπτυξιακής συμπεριφοράς και μεταβολικής δραστηριότητας της προσκολλημένης βιομάζας σε σχέση με την αιωρούμενη βιομάζα
 • Μειωμένες απαιτήσεις χώρου λόγω των μειωμένων αναγκών σε όγκο αντίδρασης (ταχύρυθμες διεργασίες) και σε όγκο διαύγασης (λιγότερα στερεά προς διαχωρισμό)
 • Δυνατότητα μετασκευής (retrofitting) ή/και επέκτασης ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων επεξεργασίας μέσω της προσθήκης βιοφορέων στις υφιστάμενες δεξαμενές για ενίσχυση-επιτάχυνση της βιολογικής δραστηριότητας.

Τεχνολογία του Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών [Membrane Bioreactor -MBR]

Η DEVISE ENGINEERING S.A. εφαρμόζει τη μέθοδο immersed MBR (iMBR) στα συμπαγή προκατασκευασμένα Λειτουργικά Συστήματα Μεμβρανών, τα οποία προορίζονται για μεγάλου μεγέθους εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τόσο  αστικές όσο και βιομηχανικές.

Η διεργασία iMBR είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που συνδυάζει την διεργασία εμβαπτιζόμενης μεμβράνης (μικροδιήθηση/υπερδιήθηση) με τον ανιδραστήρα αιωρούμενης βιομάζας.  Όλες οι τρέχουσες διεργασίες MBR χρησιμοποιούν τη μεμβράνη ως φίλτρο, απορρίπτοντας σχεδόν πλήρως τα στερεά υλικά που αναπτύσσονται με την βιολογική διεργασία, οδηγώντας έτσι σε ένα διαυγές και disinfected προϊόν εκροής. Η διαπερατότητα του νερού πραγματοοιείται μέσω αντλίας αναρρόφησης. Οι δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων iMBR που χρησιμοποιούνται είναι αυτά των «κοίλων ινών» και των «επίπεδων φύλλων».

Όταν χρησιμοποιείται για οικιακά λύματα και ορισμένους τύπου βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, η διεργασία iMBR μπορεί να παράγει ένα ουσιαστικά διαυγές και απολυμασμένο ρεύμα αρκετά υψηλής ποιότητας ώστε να μπορεί να διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες ή να ανακτάται και να επαναχρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως άρδευση, καζανάκια τουαλέτας κ.α. Σαν αποτέλεσμα η διεργασία iMBR γίνεται όλο και περισσότερο η προτιμώμενη τεχνολογία για εφαρμογές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπου ισχύουν τα προαναφερθένται κριτήρια.

Πλεονεκτήματα MBR 

 • Υψηλής ποιότητας εκροή, πλήρως απαλλαγμένη από αιωρούμενα και κολλοειδή στερεά
 • Απολύμανση της παραγόμενης εκροής χωρίς τη χρήση χημικών
 • Ποιότητα εκροής που δεν επηρεάζεται από τα προβλήματα καθιζησιμότητας της ιλύος
 • Ανεξάρτητος χρόνος του υδραυλικού χρόνου παραμονής και της ηλικίας της λάσπης
 • Επίτευξη υψηλών συγκεντρώσεων βιομάζας στο ανάμικτο υγρό που οδηγεί σε επιτάχυνση των μηχανισμών βιοαποδόμησης.
 • Μικρή παραγωγή λάσπης
 • Μειωμένες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
 • Δυνατότητα μετασκευής και αύξησης δυναμικότητας υπαρχουσών εγκαταστάσεων